FÖREDRAGSHÅLLARE

Konsultdagarna Bygg och Fastighet har temat Energieffektivisering.
Nedan följer en presentation av föredragshållarna.

Torun Widström

Moderator

Torun Widström kommer att vara moderator och guide under dagen. Torun är arkitekt och forskare på KTH, och har doktorerat i byggvetenskap, inriktning byggnadssimulering och kulturhistoriska byggnader. Hon har undervisat i husbyggnad, installationsteknik, simulering och hållbarhet i byggandet på fulltid på KTH Byggvetenskap i 13 år.  

Eva Westberg-Persson

Advokat, Foyen advokatfirma

Eva Westberg-Person advokat och delägare på Foyens advokatfirma har har under många år företrätt beställare och entreprenörer i olika entreprenadjuridiska tvister. Eva biträder också med rådgivning samt avtalsskrivning inom entreprenad- och konsulträtt. Eva kommer tala om vad man behöver tänka på när det gäller energi- och miljökrav för byggnader innan man träffar avtal med en entreprenör.

Sonja Kildishev

Byggnadsfysiker,WSP

Sonja Kildishev är byggnadsfysiker. Sedan 2008 arbetar hon med energiberäkningar för bostads- och kontorshus samt köldbryggsberäkningar och passivhus. De senaste åren har varit fokus på köldbryggsfrågor blandad med beräkningar för Miljöbyggnad / BBR (dagsljus, termisk komfort, energi) och LEED. Hennes föreläsning kommer att handla om köldbryggor allmänt – vad är en köldbrygga, exempel i bild och hur små detaljer kan påverka energin och ekonomin på lång sikt.

Lin Liljefors

Ingenjör/projektledare, Boverket

Lin Liljefors arbetar som ingenjör och projektledare på Boverket inom området hållbara byggnader och energi. Linn arbetar främst med frågor som rör energihushållningsreglerna, reglerna för energideklarationer och olika styrmedel för energieffektivisering. Hon kommer att berätta om omarbetningen av Boverkets bygg- och konstruktionsregler som går under namnet Möjligheternas Byggregler, med fokus på arbetet med energihushållningsreglerna som hon projektleder.

Tommy Lenberg

VD, Byggherrarna

Tommy Lenberg är vd för branschorganisationen Byggherrarna vars medlemmar är offentliga och privata byggherrar som bygger för långsiktigt ägande och förvaltning. Han har tidigare erfarenheter från fastighetsutveckling och förvaltning av sjukvårdfastigheter i region Stockholm och Uppsala. Tommy kommer att tala under rubriken: Dum gör som dum säger– tankar om kunskap, integritet och ansvarstagande för ett resurseffektivare och hållbart samhällsbyggande.

Jasenka Hot

Civilingenjör, WSP


Jasenka Hot, civilingenjör inom energiteknik och internationellt certifierad passivhusexpert på Byggnadsfysik – WSP Sverige. Hon är aktivt engagerad i utvecklingen av låg/passiv/plusenergibyggnader och arbetar även som energirådgivare/sakkunnig åt olika bygg- och arkitektföretag, fastighetsägare, kommuner osv. för att säkerställa ett genomgående energifokus. Jasenka kommer att tala om utmaningar som ökar i energikris som byggnadssektorn ställs inför. Vad innebär ” energieffektivisering” i praktiken? 

Marcus Lundin

Branschskapare, SlutaRiv

Marcus Lundin har under många år engagerat konsulter, hantverkare, fastighetsförvaltare m. fl. med utbildningar inom VVS-lösningar, bygg- och branschregler i syfte att minska antalet vattenskador. Han arbetar även som besiktningsman och utredare av vattenskador. Marcus kommer berätta om hur mätbara våtrum och dellagningar minskar rivandet i framtiden och hur du kan vara med och minska klimatpåverkan där alla blir vinnare!

Anna Werner

VD, Svensk Solenergi

Anna Werner är VD för Svensk Solenergi. Hon har utbildning både från Handelshögskolan och studier i byggnadens energisystem vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, och har fokuserat sig på energifrågor i byggnader även i sin tidigare yrkesutövning. Anna kommer att berätta om solenergins utveckling i Sverige, och dess förutsättningar i nutiden och framöver.

Emelie Larsson

Projektchef, Fabege

Emelie Larsson tror att man generellt har varit snabb på att låta fastigheter rivas utan att fundera på hur man kan återanvända materialet. Nu ser vi en förändring, mot bakgrund av tuffa klimatmål och att det lönar sig med bland annat återbruk. Emelie arbetar just nu mycket med utvecklingen av Haga Norra främst med fokus på kontor och kommersiella fastigheter. Emelies föredrag handlar om vad beställarsidan ställer för krav på återbruk med de senaste projekten som exempel.

Carina Loh Lindholm

koordinator CCBuild

Carina Loh Lindholm som är koordinator på CCBuild kommer berätta om deras arbete och projekt. Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära
materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. På detta föredrag får vi lyssna till hur arbetet bedrivs för att utveckla framtidens återbruk och cirkulära materialflöden inom bygg-och fastighetssektorn och hur långt man har
kommit inom olika områden idag. 

Christian Rolf

VD, Exengo

Christian Rolf kommer tillsammans med Marika Axen föra en debatt med utgångspunkt i arkitektens perspektiv. Christian Rolf är vd på Exengo Installationskonsult med en bakgrund som VVS-konsult och uppdragsledare för multi disciplinära installationsprojekt inom främst kontor och handel men även lite speciella projekt som fängelser. Christian arbetar idag främst med uppdrag i tidiga skeden.

Marika Axen

Arkitekturchef, PE

Marika Axen arbetar både som uppdragsansvarig arkitekt och Affärsområdeschef Arkitektur på PE Teknik & Arkitektur. Hon har genomfört flera komplexa uppdrag med en huvudinriktning inom områdena universitets- och forsknings-miljöer samt kontorsbyggnader. Marika kommer tillsammans med Christian Rolf föra en debatt med utgångspunkt i arkitektens perspektiv.