1(3)
POLICY – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Denna dag, 2018-05-11, har följande policy upprättats för SBR Byggingenjörerna AB samt SBR
Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information samt till våra samarbetspartners. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
· Namn
· Adress
· E-postadress
· Telefonnummer
· Personnummer
· Kön

2(3)
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
– Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
– Uppgifter som vi får från offentliga register
– Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
– Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
– Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
SBR har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom SBRs verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund

 • Hantering av medlemskap Avtal
 • Administration Avtal
 • Deltagande i SBRs verksamhet Avtal
 • Fakturering, betalning och bokföring Rättslig förpliktelse
 • Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
 • Kontakt med föreningen Intresseavvägning
 • För att marknadsföra våra och våra
  samarbetspartners varor och tjänster i syfte att
  tillhandahålla relevant information och
  erbjudanden. Intresseavvägning

3(3)

Ändamål med behandling Laglig grund

 • Bilder från kurser, symposium och annat i syfte
  att dokumentera SBRs historia samt för att
  användas i redaktionella syften samt för
  marknadsföring av liknande events. Intresseavvägning
 • Besök på vår hemsida Intresseavvägning
 • Publicering av material på hemsida och sociala
  medier Intresseavvägning och ibland samtycke
 • Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
  Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer, samarbetspartners inom
organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har
samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
SBR Byggingenjörerna AB samt SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund är gemensamt
personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Kontakta oss på info@sbr.se om du vill ta bort dina personuppgifter. Vill du ändra dina personuppgifter gör du det enklast genom ditt medlemskonto. Om du inte är medlem och vill ändra dina personuppgifter kontakta oss genom att e-posta info@sbr.se.